Selecteer een pagina

Dr. Sabien Lust

Advocaat | °1970 | M: sl@l-p.be

Talenkennis

Nederlands | Frans | Engels | Duits
Opleiding

• Licentiaat rechten K.U.Leuven 1993
• Doctor in de rechten K.U.Leuven 2000

Beroepsloopbaan

A. Aan de universiteit
• 1993-2000: assistent bij de afdeling Publiek Recht, Centrum voor Rechtsmethodiek, Faculteit Rechtsgeleerdheid, K.U. Leuven
• 2000-2001: doctor-assistent bij de afdeling Publiek Recht, Centrum voor Rechtsmethodiek, Faculteit Rechtsgeleerdheid, K.U. Leuven
• Van 1 oktober 2000 tot 1 februari 2007: lid van het Zelfstandig Academisch Personeel als deeltijds docent (30%) aan de UGent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep Publiekrecht en Belastingrecht, Vakgebied Bestuursrecht.
• Van 1 oktober 2001 tot 30 september 2007: postdoctoraal onderzoekster bij het F.W.O. Vlaanderen (70%), verbonden aan de K.U.Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Gerechtelijk recht, onder het promotorschap van prof. dr. Paul Van Orshoven.
• Van 1 oktober 2005 tot 30 september 2007: Bijzonder gastdocent aan de K.U.Leuven, belast met het opleidingsonderdeel “onderwijsrecht”.
• Van 1 februari 2007 tot 30 september 2008: lid van het Zelfstandig Academisch Personeel als deeltijds docent (50%) aan de UGent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Procesrecht.
• Vanaf 1 oktober 2008 tot 30 september 2017: voltijds hoofddocent, UGent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Procesrecht.
• Vanaf 1 oktober 2008 tot heden: juridisch adviseur Directie Onderwijsaangelegenheden UGent.
• Vanaf 1 oktober 2017 tot heden: voltijds hoogleraar, UGent, Faculteit Recht en Criminologie, Instituut voor Procesrecht

B. Buiten de universiteit
• Advocaat bij de balie van Brussel vanaf 1 oktober 1993 tot 20 december 1993.
• Advocaat bij de balie van Brugge sinds 20 december 1993 / balie West-Vlaanderen sinds 2018.

Voorkeurmateries

• Ruimtelijke ordening en stedenbouw
• Ambtenarenrecht
• Onderwijsrecht
• Raad van State / Grondwettelijk Hof

Publicaties

1. Wetenschappelijke publicaties
a. Boeken als auteur
• Rechtsherstel door de Raad van State, in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 2000, 516 blz. (doctoraatsthesis).
met M. CROMHEECKE, G. DEBERSAQUES, B. ROELANDTS, V. SAGAERT, W. VAN-DEVYVERE, B. HUBEAU en F. VOETS, Ruimtelijke ordening voor beginners, Brugge, die keure, 2005, 231 blz. (het onderdeel “vergunningen” werd door mij verzorgd – blz. 80-131);
• Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid. Een inleiding, Brugge, die Keure, 2008-09, 128 blz.;
• met G. VERSCHELDEN en Inleiding privaatrecht, Leuven, Acco, 2009, 195 blz.
• Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid. Een inleiding, Brugge, die Keure, 2010, 161 blz.;
• met G. VERSCHELDEN en Inleiding privaatrecht, Leuven, Acco, 2010, 210 blz.
• Rechtsbescherming tegen de (administratieve) overheid. Een inleiding, Brugge, die Keure, 2014, 184 blz.;
• Integraal rechtsherstel door administratieve rechtscolleges, Brugge, die Keure, 2016, 109 blz.

b. Boeken als editor
• met P. LUYPAERS, Rampen, noodsituaties, crisis (…). Voorkoming, beheersing en bestrijding; bevoegdheden, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, Brugge, die Keure, 2006, 132 blz.
• Het Arbitragehof en het ruimtelijke-ordeningsrecht, Brugge, die Keure, 2006, 266 blz.
• met P. LUYPAERS, Tucht en deontologie. (In)effectiviteit van het tuchtrecht ter handhaving van de waardigheid van het ambt, Brugge, die Keure, 2007, 355 blz.;
• met M.C. FOBLETS, D. VANHEULE, en PH. DE BRUYCKER (ed.), De nieuwe vreemdelingenwet. België in de lijn met de Europese regelgeving, in Migratie- en migrantenrecht; Brugge, die Keure, 2007, 520 blz.
• met M. NIHOUL (ed.), Le droit public au tournant du millénaire – publiekrecht over de drempel van het millennium, in C.D.P.K., Brugge, Vanden Broele, 2007, 273 blz.
• Evaluatie en tucht in onderwijs(personeels)aangelegenheden, Brugge, die Keure, 2010, 152 blz.
• met P. LUYPAERS (ed.), Recht en media in een democratische rechtsstaat. Wie bewaakt de waakhond?, Brugge, die Keure, 2010, 109 blz.
• met P. SCHOLLEN en S. VERBIST, Actualia rechtsbescherming tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2014, 163 blz.

c. Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften
• “De korte weg-procedure in hoger beroep”, Jura Falconis 1993-94, 15-63;
• “Invloed van het duinendecreet op stedebouwkundige vergunningen”, T.B.P. 1995, 19-24;
• “Enkele stedebouwkundige implicaties van het duinendecreet en zijn uitvoeringsbesluiten”, Waarvan akte 1994, 155-163;
• “Recente ontwikkelingen inzake de bescherming van de kustduinen”, Waarvan akte 1995, 174-179 en 181-189;
• “Aansprakelijkheid voor verontreiniging en overdracht van potentieel verontreinigde gronden in het Bodemsaneringsdecreet”, Waarvan akte 1996, 105-120;
• “De Raad van State en de dwangsom: enkele beschouwingen naar aanleiding van het arrest A.S.L.B. Ligue Royale belge pour la protection des oiseaux, nr. 55 115, 13 september 1995”, R.W. 1996-97, 377-389;
• “Het K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. Een overzicht.”, T.B.P. 1997, 3-23;
• “Het decreet van het Vlaamse Gewest van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke planning. Een overzicht”, Waarvan akte 1997, 1-8 (deel 1), 29-42 (deel 2);
• “De herstelvordering in het stedenbouwrecht. Een poging tot synthese”, T.R.O.S. 1997, 223-257;
• “Rechtsherstel door de Raad van State”, Jura Falconis 1999-2000, 445-460;
• “Time is money. Over overmacht en vertrouwen in het fiscale contentieux. Enkele beschouwingen naar aanleiding van het arrest van het hof van cassatie van 18 januari 1999”, T. Not. 2001, 639-658;
• met P. POPELIER, “Rechtshandhaving door het Arbitragehof en de Raad van State door de uitoefening van de vernietigingsbevoegdheid: de positieve en negatieve bijdrage aan de rechtsvorming”, R.W. 2001-02, 1210-1224;
• met B. STEEN, “Welles, nietes. Over vrije onderwijsinstellingen, administratieve overheden en rechtsbescherming”, T.O.R.B. 2002-03, 315-353;
• “Het kennelijk onrechtmatig beroep bij de Raad van State”, NjW 2003, 1390-1396;
• “Wat is een administratieve overheid? De Wet Motivering Bestuurshandelingen”, NjW 2004, 1046-1050;
• “Stedenbouwstrafrecht: een status quaestionis, deel 1, de bestraffing van stedenbouwmisdrijven”, C.D.P.K. 2004, 511-534;
• “Stedenbouwstrafrecht: een status quaestionis, deel 2, de herstelvordering”, C.D.P.K. 2005, 515-541;
• “Het ‘reparatiedecreet’ van 22 april 2005: een overzicht”, T.R.O.S. 2005, 204-215;
• “De hervorming van de Raad van State anno 2006”, C.D.P.K. 2007, 241-286;
• “De Raad van State hervormd? Een eerste verkenning van enkele hervormingsvoorstellen”, RABG 2013, 884-898;
• “De hervorming van de Raad van State in een notendop”, RABG 2014, 473-482 (actualia wetgeving)
• “Nieuwe regeling voor het betalen van de (zegel)rechten bij de Raad van State”, RABG 2014, 484-486 (actualia wetgeving)

d. Bijdragen in verzamelwerken, m.i.v. congresakten
• “Vergunningen in het Vlaams Decreet Ruimtelijke Ordening”, in B. HUBEAU (ed.), Het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening, Brugge, Die Keure, 1999, 331-409 (m.m.v. Dirk LIN-DEMANS);
• “Naar de gewone rechter of naar de Raad van State?” in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Gerechtelijk privaatrecht (cahier Themis), Brugge, Die Keure, 2000, 76-108;
• Afdeling "Stedenbouwkundige vergunningen", in K. DE KETELAERE (ed.), Handboek Milieurecht, Brugge, Die Keure, 2001, 558-650;
• “Administrative Law in Belgium”, in Administrative Law of the European Union, its Members and the United States. A Comparative Analysis, Antwerpen, Intersentia, 2002, 5-58;
• “Stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen”, in De recente evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw (1998-2002). Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening geactualiseerd, Brugge, Die Keure, 2002, 107-176;
• “De bestuursgeschillen. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen”, in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Gerechtelijk recht (Cahier Themis), Brugge, Die Keure, 2003, 85-120;
• “De dwangsom voor de Raad van State”, in Goed procesrecht - goed procederen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2004, 139-195;
• “Tussen objectief en subjectief beroep: belang en hoedanigheid voor de Raad van State”, in Goed procesrecht – goed procederen, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 2004, 621-701;
• “Stedenbouwkundige vergunningen”, in Handboek ruimtelijke ordening, Brugge, Die Keure, 2004, 517-652; (m.m.v. Dirk LINDEMANS en Yves LOIX);
• “De gewone procedure in het administratief kort geding”, in Rechtsbescherming door de Raad van State. 15 jaar procedurele vernieuwing, Brugge, Die Keure, 2004, 87-156;
• “Recente ontwikkelingen in het ruimtelijkeordeningsrecht. Handhaving door de rechter”, in M. BOES (ed.), Administratief recht (cahier Themis), 2004, 5-33;
• met P. VAN ORSHOVEN, B. ALLEMEERSCH, P. SCHOLLEN en K. WAGNER, “Recente ontwikkelingen in het gerechtelijk recht”, in Recht in beweging – 11de VRG-alumnidag 2004, Antwerpen, Maklu, 2004, 503-520 (het gedeelte op de bladzijden 515-520 is van mijn hand);
• met A. LUST en “De administratieve verankering van het milieumisdrijf”, in J. GHYSELS en P. FLAMEY (eds.), Milieustrafrecht en –strafprocesrecht, actuele vraagstukken, Brussel, Larcier, 2005, 511-567;
• “Het vernietigingscontentieux voor het Arbitragehof. Een inleiding”, in VLAAMSE CONFE-RENTIE DER BALIE VAN GENT (ed.), Proces versus proces, Antwerpen, Maklu, 2005, 195-260;
• met A. LUST en “Het grondrecht op een rechter met volle rechtsmacht en de stedenbouwkundige herstelvordering”, in Strafrecht als roeping. Liber Amicorum Lieven Dupont, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2005, 869-904;
• met S. BOULLART, “Stedenbouwkundige vergunningen”, in K. DEKETELAERE (ed.), Handboek milieu- en energierecht, Brugge, die keure, 2006, 561-647;
• “Procederen voor het Arbitragehof. Een inleiding”, in F. MOEYKENS (ed.), De praktijkjurist X, Gent, Story Publishers, 2006, 93-176;
• “Het Arbitragehof en de ruimtelijke ordening: de vergunningen” in (ed.), Het Arbitragehof en het ruimtelijke-ordeningsrecht, Brugge, die keure, 2006, 93-180;
• “De bestuursgeschillen. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen: de hervorming van de Raad van State”, in P. VAN ORSHOVEN (ed.), Gerechtelijk recht (Cahier Themis), Brugge, Die Keure, 2006, 83-114;
• “De hervorming van de Raad van State anno 2006”; M.C. FOBLETS, D. VANHEULE, en PH. DE BRUYCKER (ed.), De nieuwe vreemdelingenwet. België in de lijn met de Europese re-gelgeving, in Migratie- en migrantenrecht; Brugge, die Keure, 2007, 435-518;
• “Administrative Law in Belgium”, in Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States. A Comparative Analysis, Antwerpen, Intersentia, 2007, 5-60;
• “De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen”, in M. BOES (ed.), Administratief recht (Cahier Themis), Brugge, die Keure, 2007, 31-55;
• “Het collectief belang in het burgerlijk procesrecht” in R. DE CORTE, J. MEEUSEN, M. PER-TEGAS, S. RUTTEN en A. VAN OEVELEN (ed.), Hulde aan prof. dr. Jean Laenens, Antwer-pen, Intersentia, 2008, 163-182;
• met S. VOET, “De voorwaarden van de burgerlijke rechtsvordering (inzonderheid het belang) als breekijzer(s) voor een collectieve rechtsvordering”, in G. CLOSSET-MARCHAL en J. COMPERNOLLE (ed.), Vers une “class-action” en droit belge? Naar een “class-action” in het Belgisch recht?”, Brugge, die Keure, 2008, 83-146;
• met F. JUDO en “Academische vrijheid: principe of pragmatisch gegeven?”, in H. VERBOVEN, De universiteit in ontwikkeling. Uitdagingen van vandaag, troeven voor morgen, Kapellen, Pelkmans, 2008, 145-154;
• “De Raad voor vergunningsbetwistingen”, in Voorafname op vriendschap. Vrienden schrijven voor Dirk Lindemans, Brugge, die Keure, 2010, 157-193;
• “Volle rechtsmacht, subsitutie, injunctie en schadevergoeding” in P. SCHOLLEN en S. VERBIST (ed.), Actualia rechtsbescherming tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2014, 1-45;
• “Injunctie en dwangsom voor de Raad van State”, in De hervorming van de Raad van State, Brugge, die Keure, 2014, 125-184;
• met A.S. VANDAELE, “Slagkracht van de Raad van State vergroot: (ver)nieuw(d) sanctiearsenaal in handen van de Raad van State”, in J. VANDE LANOTTE, J. GOOSSENS en P. CANNOOT (ed.), Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?, Mechelen, Kluwer, 2016, 295-379;

e. Bijdragen in encyclopedische werken
• "Het decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen en zijn uitvoeringsbesluiten", in De Praktijkgids voor de Vastgoedmakelaar, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, losbl.
• "Plannen van aanleg" (samen met M. Boes) in Onroerend goed in de Praktijk, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, losbl., bijwerking juni 1997. Volgende hoofdstukken zijn van mijn hand: De streekplannen (2 blz.); de gewestplannen, inleiding en inhoud, K.B. 28 december 1972 (79 blz.); planschade (22 blz.);
• Bespreking van artikel 36 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State in Publiek procesrecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1996, losbl.;
• Bespreking van het K.B. van 2 april 1991 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State inzake de dwangsom in Publiek procesrecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1996, losbl.;

f. Onderzoeksrapporten
• met E. BREMS, I. DUPRÉ, en D. MAES, Modelcode beginselen van algemeen procesrecht. Rapport in opdracht van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, programma “Burger en rechtsbescherming”, Brussel, D.W.T.C., 1996, 265 blz.
• Beknopt overzicht van het Nederlandse bestuursprocesrecht, onuitg., 97 blz. (Deze tekst werd als bijlage toegevoegd aan het uiteindelijke onderzoeksrapport “Modelcode beginselen van algemeen procesrecht”).

g. Noten onder rechtspraak
• met D. MEULEMANS, “De minnelijke huurhernieuwing tijdens een handelshuur voor onbepaalde duur” (noot onder Cass. 6 mei 1994), Rec. Cass. 1995, 66-70;
• “Beschouwingen rond de invloed van de duinenbescherming op bestaande bouwvergunningen” (noot onder Brussel 23 november 1994), R.W. 1994-95, 1126-1130;
• noot onder Cass. 5 oktober 1995, A.J.T. 1995-96, 235-239;
• “Het begrip "para agrarische onderneming" in artikel 11.4.1. K.B. 28 december 1972” (noot onder R.v.St., Lesage, nr. 56 419, 23 november 1995), T.M.R. 1996, 174-177 en T.V.B.R. 1996, 25-38;
• “De bijzondere verbeurdverklaring, de dwangsom en de burgerlijkepartijstelling in het raam van een herstelvordering. Enkele beschouwingen naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie van 18 februari 1997” (noot onder Cass. 18 februari 1997), Proces en Bewijs 1998, 54-61;
• “Het bouwverbod van het Duinendecreet andermaal in de kijker. Cassatie volhardt” (noot onder Cass. 11 juni 1998), C.D.P.K. 1999, 267-275;
• “Planschadevergoeding: bouwgrond, berekening en berouw”, (noot onder Rb. Brussel 26 februari 1999), T.R.O.S. 2000, 109-114;
• “Omtrent de tienjarige verjaringstermijn van planschadevorderingen voorzien in artikel 36 al. 2, tweede zin gecoördineerde Stedenbouwwet” (noot onder Cass. 17 maart 2000), T.R.O.S. 2000, 176-181;
• “Over ontwerp-gewestplannen en B.P.A.’s, recht en inzichten, veranderlijkheid en rechtszekerheid” (noot onder Antwerpen, 23 april 2001), T.R.O.S. 2001, 230-235;
• “Het belang van een milieuvereniging om in rechte te treden voor de Raad van State. Een status questionis” (noot onder R.v.St., Straatego, nr. 100 877, 16 november 2001), T.M.R. 2002, 336-340;
• “Verkavelingsvergunningen van vóór 22 december 1970. Het vermoeden van verval weerlegbaar?” (noot onder Bestendige Deputatie Oost-Vlaanderen, 12 oktober 2000), T.R.O.S. 2002, 292-297;
• “Over de beroepstermijn voor derden-belanghebbenden tegen stedenbouwkundige vergunningen, de verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving van niet-residentiële gebouwen in woongebieden, en het gezag van gewijsde van een burgerlijk vonnis voor de Raad van State” (noot onder R.v.St., Van Hyfte en Claeys, nr. 112 014, 29 oktober 2002), C.D.P.K. 2003, 129-138;
• “Is het loef of is het lij? Omtrent de bevoegdheid van de Raad van State voor examenbeslissingen van vrije onderwijsinstellingen” (noot onder Cass. 6 september 2002 en R.v.St., Hofmans, nr. 111 088, 8 oktober 2002), R.A.B.G. 2003, 63-68;
• “De regularisatievergunning: beoordeling nu of toen?” (noot onder R.v.St., Ver-praet, nr. 100 287, 25 oktober 2001 en R.v.St., Vervloesem, nr. 109 616, 31 juli 2002), R.A.B.G. 2003, 78-82;
• “De koppeling van de stedenbouwkundige en de milieuvergunning: wanneer wordt een vergunning “definitief geweigerd?” (noot onder R.v.St., nv Inafzo, nr. 101 449, 3 december 2001 en R.v.St., Van Stappen en gemeente Waasmunster, nr. 109 353, 15 juli 2002), R.A.B.G. 2003, 181-186;
• “Omtrent stilzwijgende vergunningen, legaliteitstoezicht en bevoegdheid van de Raad van State” (noot onder R.v.St., Salaets en Scheys-Coekaerts, nr. 108 540, 27 juni 2002), R.A.B.G. 2003, 196-202;
• “Over plannen van aanleg, functiewijzigingen en asielcentra” (noot onder Cass. 24 juni 2002 en Antwerpen 24 juni 2002), R.A.B.G. 2003, 165-169;
• “De aansprakelijkheid van de overheid voor het niet in acht nemen van een beslissingstermijn” (noot onder Cass. 8 november 2002), R.A.B.G. 2003, 856-862;
• “De aansprakelijkheid van de overheid voor foutieve informatie in een stedenbouwkundig attest” (noot onder Gent, 20 december 2002), R.A.B.G. 2003, 871-876;
• “Formaliteiten als struikelblok bij het nastreven van rechtsherstel” (noot onder R.v.St., Vlaeminck, nr. 120 004, 27 mei 2003), R.A.B.G. 2003, 998-1001;
• “Waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan? Enkele beschouwingen over de geldboete wegens kennelijk onrechtmatig beroep en de gerechtelijke achterstand” (noot onder R.v.St., nv Meubelfabriek Crack, nr. 119 453, 15 mei 2003), R.A.B.G. 2004, 973-980;
• “Over de afstand en het verval van stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen” (noot onder Hof van Beroep Brussel, 13 oktober 2003), R.A.B.G. 2004, 990-998;
• “De verplichte verzoeningspoging in de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu: een dode mus die beter kan worden begraven?” (noot onder Cass. 30 oktober 2003), R.A.B.G. 2004, 1010-1014;
• “Het handhavingsdecreet terug naar af” (noot onder Arbitragehof nr. 136/2004, 22 juli 2004, Cass. nr. P04.0358.N, 15 juni 2004, Gent 8 oktober 2004 en Corr. Dendermonde 13 sep-tember 2004), T.R.O.S. 2004, 194-205;
• “Het handhavingsdecreet gedeeltelijk vernietigd: over de “verjaring” van de stedenbouwmisdrijven, de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en de keuze van de herstelmaatregel” (noot onder Arbitragehof nr. 14/2005, 19 januari 2005), R.A.B.G. 2005, 373-382;
• “Strafbare inbreuken op of strijdigheden met plannen van aanleg en “bestemmingsongevoeligheid”” (noot onder R.v.St.,Sonck, nr. 127 515, 28 januari 2004 en Rb. Brug-ge, 5 januari 2005), R.A.B.G. 2005, 389-395;
• “De Raad van State toch bevoegd voor het schorsen van impliciete weigeringsbeslissingen op grond van artikel 14 § 3 R.v.St.-wet?” (noot onder Arbitragehof nr. 191/2004, 24 november 2004), R.A.B.G. 2005, 430-433;
• “Het handhavingsdecreet ná het arrest van het Arbitragehof nr. 14/2005 van 19 januari 2005” (noot onder Arbitragehof nr. 14/2005, 19 januari 2005), C.D.P.K. 2005, 151-162;
• met T. DE SUTTER, “De relevantie van bufferzones voor de beoordeling van milieuvergunningsaanvragen” (noot onder R.v.St., De Hauwere en cons., nr. 123 043, 18 september 2003), T.R.O.S. 2005, 49-52;
• “De mededeling van de stukken bij een administratief beroep bij de Vlaamse regering in het ruimtelijkordeningscontentieux” (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 69/2007, 26 april 2007, T.R.O.S. 2007, 323-331;
• “Gevolgen van de vernietiging van een individuele beslissing: een nieuwe oplossing voor een oud zeer” (noot onder R.v.St., Maselyne, nr. 194 015, 9 juni 2009), R.A.B.G. 2010, 380-383;
• “Het wijzigingsdecreet ruimtelijke ordening van 27 maart 2009 op de proef gesteld (noot onder GwH nr. 2011/8, 27 januari 2011), R.A.B.G. 2011, 492-498;
• “De prioriteitenorde voor de herstelvordering bij zonevreemde bouwmisdrijven” (noot onder Gent 16 december 2010), R.A.B.G. 2011, 514-517;
• “Artikel 14ter RvS-wet vs. artikel 159 Gw.: een billijk evenwicht in de rechtsbescherming” (noot onder GwH nr. 2012/18, 9 februari 2012), RABG 2012, 440-443;
• “Minder gerechtelijke achterstand, minder moeilijk te herstellen ernstig nadeel” (noot onder RvS, Degrendel, nr. 212932, 5 mei 2012), RABG 2012, 453-454;
• “Onzorgvuldige postbodes maken onzekere feiten” (noot onder RvS 6 april 2011, nr. 212.498), RABG 2012, 476;
• “Schadevergoeding weldra ook mogelijk voor de Raad van State” (noot onder RvS 26 februari 2013, nr. 222.619, Skoczylas), RABG 2013, 1214-1216;
• “Partiële vernietiging in het annulatie- en het cassatiecontentieux” (noot onder RvS 5 april 2013, nr. 223.109, Vermeeren), RABG 2014, 451-552;
• “De samenvattende memorie in de cassatieprocedure voor de Raad van State” (noot onder RvS 11 januari 2013, nr. 222.017), RABG 2014, 454.
• “E-mail als uitgangspunt van beroepstermijnen: over vaste data en voltooiing van kennisgevingen” (noot onder RvS 16 september 2013, nr. 224.647, Pysson), RABG 2014, 1392-1394;
• “Over beroepstermijnen en uiterst dringende noodzakelijkheid in onderwijscontentieux” (noot onder RvS 12 december 2013, nr. 225.798), RABG 2014, 1405-1408;
• “Gebrek aan begeleiding als middel tot vernietiging van een examencijfer of deliberatiebeslissing” (noot onder RvS 18 september 2014, nr. 228.406, Van Styvoort), RABG 2014, 1417-1419;
• “Vingerwijzingen door de Raad van State na de wet van 20 januari 2014” (noot onder RvS 25 september 2014, nr. 228.541, Muriqi), RABG 2015, 548-550;
• “Pleitnota’s in de procedure voor de Raad van State” (noot onder RvS 11 maart 2014, nr. 226.692, Artes Depret), RABG 2015, 575-576;
• “De spoedeisendheid in het administratief kort geding” (noot onder RvS 15 ja-nuari 2015, nr. 229.823 en RvS 28 januari 2016, nr. 233.661, Heethem), RABG 2016, 872-875;
• “De toepassing van artikel 159 Gw. op een gedeelte van een reglementair besluit” (noot onder RvS 5 januari 2016, nr. 233.393, Schuermans), RABG 2017, 887-889;

h. Recensies
• “M.S.E. WULFFRAAT VAN DIJK, Feitenonderzoek door de bestuursrechter, Zwolle, Tjeenk Wilink, 1995, 403 p.” (boekbespreking), R.W. 1995 96, 1071-1072;
• “M. SCHREUDER-VLASBLOM, De algemene wet bestuursrecht. Het bestuursprocesrecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1996, 259 p.” (boekbespreking), R.W. 1996-97, 934-936;
• “P. LEWALLE, Contentieux Administratif, Luik, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1997, 922 p.” (boekbespreking), R.W. 1997-98, 271-272;
• “J. VAN DEN BERK, Bestuursschaderecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1997, 224 p.” (boekbespreking), R.W. 1997-98, 446-447;
• “D. LINDEMANS en J. BLANCKE, De bouw- en verkavelingsvergunning in het Vlaamse Gewest, Heule, Uga, 1997, 283 p.” (boekbespreking), T.R.O.S. 1998, 455-456;
• “C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, Intersentia, 2000, 649 p.” (boekbespreking), R.W. 2001-02, 1369-71;
• “L.J.J. ROGIER (ed.), Commentaren op het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, Vierde tranche, Rotterdam, Gouda Quint, 2000, 163 p.” (boekbespreking), R.W. 2001-02, 1412;
• “M. LURKS, De spanning tussen centralisatie en decentralisatie in de ruimtelijke ordening, Deventer, Kluwer, 2001, 393 p.” (boekbespreking), T.P.R., (ter perse);

i. Diverse
• Heet van de naald: Arbitragehof nr. 78/2001, 7 juni 2001, T.R.O.S. 2001, 152;
• noot onder R.v.St., nr. 100 855, 14 november 2001, T.R.O.S. 2002, 52-53;
• noot onder R.v.St., nr. 101 449, 3 december 2001, T.R.O.S. 2002, 66;
• Heet van de naald: “De omzendbrief RO 2001/01 van 14 december 2001 omtrent de verkavelingen met grondafstand: vervalregeling met betrekking tot onbebouwde percelen”, T.R.O.S. 2002, 72-75;
• noot onder R.v.St., Apers en cons., nr.109 563, 30 juli 2002, T.R.O.S. 2003, 152;
• “Vage strafbaarstellingen in strijd met het legaliteitsbeginsel in strafzaken”, R.A.B.G. 2003, 774-775 (rubriek actualia rechtspraak – toelichting bij Arbitragehof, nr. 69/2003, 14 mei 2003);
• “Functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone: toegelaten en grenzen bepaald”, R.A.B.G. 2004, 319-320 (actualia wetgeving – korte duiding van de nieuwe regeling);
• “Formele motiveringsplicht geldt ook voor administratief optreden van wetgevende en rechterlijke organen”, R.A.B.G. 2004, 323-325 (actualia rechtspraak – korte duiding van Arbitra-gehof, nr. 17/2004, 29 januari 2004)
• “Wetgeving op begraafplaatsen en lijkbezorging in het Vlaamse Gewest verbe-terd”, R.A.B.G. 2004, 385-387 (actualia wetgeving – korte duiding van het Decr. Vl. Parl. 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging);
• “Administratieve vereenvoudiging en afschaffing stilzwijgende vergunning in het Vlaamse milieurecht”, R.A.B.G. 2004, 519-521 (actualia wetgeving – korte duiding van het Decr. Vl. Parl. 6 februari 2004 tot wijziging van de regelgeving betreffende het meedelen van milieu-informatie en tot opheffing van het systeem van de stilzwijgende milieuvergunning);
• “Het Arbitragehof buigt zich over de decreetswijziging inzake de ‘verjaring’ van het stedenbouwkundig instandhoudingsmisdrijf en inzake de stedenbouwkundige herstelvordering”, R.A.B.G. 2004, 580-582 (actualia rechtspraak – korte duiding bij een bericht met aankondiging van een beroep tot nietigverklaring van delen van het Decr. Vl. Parl. 4 juni 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft);
• “gemeentelijk stemrecht voor niet EU-burgers”, R.A.B.G. 2004, 637-639 (actualia wetgeving – korte duiding van de Wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen);
• “Nog een prejudiciële vraag over de decreetswijziging inzake de ‘verjaring’ van het stedenbouwkundig instandhoudingsmisdrijf”, R.A.B.G. 2004, 702-703 (actualia rechtspraak – toelichting bij een bericht van prejudiciële vraag in het Belgisch Staatsblad);
• “De legaliteit van de decretale validatie van het besluit omtrent de vergunningsplichtige functiewijzigingen in vraag gesteld”, R.A.B.G. 2004, 703-705 (actualia rechtspraak: toelichting bij een bericht in het Belgisch Staatsblad omtrent een ingediend vernietigingsberoep);
• “Uitvoeringsbesluit Kamerdecreet vernietigd”, R.A.B.G. 2004, 705-706 (actualia rechtspraak – korte duiding van een arrest van de Raad van State waarbij een uitvoeringsbesluit van het Kamerdecreet wordt vernietigd);
• “Het Protocol van Kyoto en de strijd tegen de uitstoot van broeikassen”, R.A.B.G. 2004, 1046-1049; (actualia wetgeving – korte bespreking van het Vlaamse REG-decreet (rationeel energiegebruik) van 2 april 2004);
• “Participatie in het lager en middelbaar onderwijs opnieuw geregeld”, R.A.B.G. 2004, 1049-1050; (actualia wetgeving – korte bespreking van het Decr. Vl. Gem. 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad);
• “Het Grootschalig Referentie Bestand”, R.A.B.G. 2004, 1041-1042 (actualia wetgeving – korte bespreking van het Decr. Vl. Gew. 16 april 2004 houdende het Groot-schalig Referentie-bestand);
• “Twaalfde wijziging van het Decreet Ruimtelijke Ordening”, R.A.B.G. 2004, 1046; (actualia wetgeving – korte bespreking van het Decr. Vl. Gew. 7 mei 2004, waarbij aan het Decreet Ruimtelijke Ordening een bepaling wordt toegevoegd in verband met de toelaatbare werken in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen);
• “Nieuw Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening”, R.A.B.G. 2004, 1044-1045; (actualia wetgeving – korte duiding van de Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waarbij het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening wordt bekrachtigd);
• “Nieuwe beleidsondersteunende organen voor aangelegenheden met betrekking tot ruimtelijke ordening, huisvesting en erfgoed”, R.A.B.G. 2004, 1042-1044; (actualia wetgeving – Korte bespreking van de besluiten van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 en 4 juni 2004 waarbij respectievelijk de Inspectie RWO en het agentschap RWO-Vlaanderen worden opgericht als intern verzelfstandigde agentschappen, in uitvoering van het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid);
• “Nieuw decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging uitgevoerd”, R.A.B.G. 2004, 918-919; (actualia wetgeving – korte duiding van het uitvoeringsbesluit d.d. 14 mei 2004 bij het Decr. Vl. Gew. 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging);
• “Het integrale milieujaarverslag”, R.A.B.G. 2004, 917-918; (actualia wetgeving – korte bespreking van het Vlaamse regeringsbesluit van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag in het raam van de administratieve vereenvoudiging);
• “Nieuwe waarborgen tegen vernietiging van magistratenbenoemingen”, R.A.B.G. 2004, 925-926; (actualia wetgeving – korte duiding bij een recente wijziging aan de benoemingsprocedure voor magistraten waarbij in het raam van de formele motive-ringsplicht van de benoemingsbeslissing het maken van een geluidsopname van het gesprek door de Hoge Raad voor de Justitie met de kandidaten verplicht wordt opgelegd);
• “Energieprestaties en binnenklimaat voor gebouwen opnieuw gedefinieerd”, R.A.B.G. 2004, 923-925; (actualia wetgeving – korte bespreking van het Vlaamse Ener-gieprestatiedecreet van 7 mei 2004, dat werd uitgevaardigd in uitvoering van het Protocol van Kyoto en de Euro-pese Richtlijn van 16 december 2002 betreffende energieprestaties van gebouwen);
• “Nieuwe openbaarheidswetgeving in Vlaanderen”, R.A.B.G. 2004, 919-922; (actualia wetgeving – korte bespreking van het nieuwe Vlaamse decreet betreffende de openbaarheid van bestuur, uitgevaardigd op 26 maart 2004);
• “Rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten versterkt”, R.A.B.G. 2004, 1050-1053; (actualia wetgeving – bespreking van artikel 302 van de Programmawet van 9 juli 2004, dat een procedure invoert die moet worden gevolgd bij het gunnen van overheidsopdrachten die Europees moeten worden bekendgemaakt. Deze wet was nodig teneinde een effectief recht op toegang tot de rechter te waarborgen inzake overheids-opdrachten, zoals voorgeschreven door een richtlijn nr. 89/665.EEG van 21 december 1989);
• “Het decreet met betrekking tot de “verjaring” van het stedenbouwkundig instandhoudingsmisdrijf is ongrondwettig”, R.A.B.G. 2004, 927-932; (actualia rechtspraak – duiding van het arrest van het Arbitragehof nr. 136/2004 van 22 juli 2004 waarin grote delen van de wijzigingen die het Vlaamse decreet van 4 juni 2003 aan het Decreet Ruimtelijke Ordening heeft aangebracht met betrekking tot de handhaving van stedenbouwmisdrijven, ongrondwettig worden bevonden);
• “Actualia wetgeving”, T.R.O.S. 2004, 287-292 (overzicht van de wetgeving op het vlak van ruimtelijke ordening in de periode 1 april 2004 – 30 september 2004);
• “Toch afschaffing van het instandhoudingsmisdrijf in stedenbouwzaken ?”, R.A.B.G. 2005, 90-93; (actualia rechtspraak: duiding en eerste bespreking van een arrest van het Hof van Cassatie van 23 november 2004 inzake de strafbaarheid van het stedenbouwkundig instandhoudingsmisdrijf);
• Overzicht van wetgeving, T.R.O.S. 2004, 287-292; (overzicht van wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, over de periode van 1 april 2004 – 30 september 2004);
• “Wijziging van de Grondwet: terminologische aanpassing” R.A.B.G. 2005, 789; (korte duiding bij een grondwetswijziging d.d. 25 februari 2005);
• duiding bij Arbitragehof nr. 56/2005, 8 maart 2005 (beroep tot vernietiging van artikel 192bis DRO), R.A.B.G. 2005, 790-793; (rubriek actualia rechtspraak)
• “Het handhavingsdecreet gedeeltelijk vernietigd”, T.R.O.S. 2005, 75-78 (rubriek “heet van de naald” – korte toelichting bij het arrest van het Arbitragehof nr. 14/2005, 19 januari 2005);
• Overzicht van wetgeving publiekrecht (met duiding), R.A.B.G. 2005, 1426-1434

2. Vakpublicaties

Bijdragen in nieuwsbrieven
• “De wet van 12 januari 1993 betreffende het vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu en het begrip “bestaand gebouw” in het mini-decreet van 28 juni 1984 nader bekeken. Een eerste commentaar bij het arrest van het Hof van Cassatie van 8 november 1996 inzake N.V. Eurantex.”, Milieurecht Info 1997, afl. 1, 33-37;
• “De gecoördineerde Stedenbouwwet”, Milieurecht Info 1997, afl. 5-6, 18-21;
• “Roept de vergoedingsregeling inzake onteigening ter uitvoering van een plan van aanleg een verboden discriminatie in het leven?”, Milieurecht info 1997, afl. 7-8, 3-5;
• “De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen”, Milieurecht info 1997, afl. 10, 5-9;

Diverse bijdragen in Juditkrant:
• “Zijn advocaten-stagiairs wel volwaardige advocaten ?”, Juditkrant 1/98;
• “De versnelde rechtspleging voor het Arbitragehof is niet in strijd met het E.V.R.M.”, Juditkrant 1/98;
• “Ook de gewone rechtscolleges kunnen een wet toetsen aan het gelijkheidsbeginsel”, Juditkrant 2/98;
• “De rechtspositie van het personeel van vrije onderwijsinstellingen: Cassatie kiest voor de zienswijze van de Franstaligen”, Juditkrant 2/98;
• “Advocaten-stagiairs zijn wel volwaardige advocaten!”, Juditkrant 4/98;
• “Artikel 57 § 2 O.C.M.W.-wet in strijd met de Rechten van de Mens. Uitgewezen vreemdeling heeft recht op het bestaansminimum”, Juditkrant 5/98;
• “Artikel 159 G.W. toch geen toepassing van een algemeen rechtsbeginsel?”, Judit-krant 5/98;
• “De impliciete overheidshandeling. Of hoe rechtszekerheid ten koste gaat van rechtsbescherming", Juditkrant 5/98;
• “Advocaten-stagiairs niet welkom op de Raad”, Juditkrant 6/98;
• “De vertegenwoordiging van een VZW voor de Raad van State aan banden gelegd”, Juditkrant 6/98;
• “Rechtsbijstand voor het Hof van Cassatie en het recht op toegang tot een rechterlijke instantie”, Juditkrant 6/98;
• “Weigering om een reglement af te schaffen kan niet zomaar worden aangevochten”, Juditkrant 7/98;
• “Annulatieberoep: formalisme ten top gedreven”, Juditkrant 7/98;
• “Verliest een gepensioneerde ambtenaar toch zijn belang bij de vernietiging van een bevordering?”, Juditkrant 7/98;

Diverse bijdragen in de Juristenkrant
• “Bert Anciaux is geen marktkramer”, Juristenkrant 1/99, 2;
• “Openbaarheid deliberatiecriteria heeft zijn prijs”, Juristenkrant 1/99, 3;
• “Zeg nooit licentiaat tegen een doctor”, Juristenkrant 2/99, 2;
• “De erfenis van de Koning”, Juristenkrant 2/99, 4;
• “Staatsraad die schorst en vernietigt is niet partijdig”, Juristenkrant 2/99, 4;
• “Gelijkheid niet relevant in tuchtzaken”, Juristenkrant 3/99, 3;
• “Burgemeester en schepenen op beklaagdenbank voor onveilige snelheidsbegrenzers”, Juditkrant 3/99, 5;
• “Vage wetgeving en teveel werk verantwoorden geen onredelijke termijn”, Juristenkrant 3/99, 11;
• “Vuurtje stoken kan gratis”, Juristenkrant 4/99, 1;
• “Cultuurbeleid Franse Gemeenschap mag geen Brusselse minderheden bescher-men”, Juristenkrant 5/99, 3;
• “De Flandria Ranche mag blijven”, Juristenkrant 6/99, 9;
• “Zwartrijders weze gewaarschuwd: zij ontlopen hun sanctie niet”, Juristenkrant 7/99, 4;
• “Schorsing van weigeringsbeslissingen: de justitiële vrede hersteld”, Juristenkrant 7/99, 4;
• “Het decreet Suykerbuyk terug naar af”, Juristenkrant 8/99, 8;
• “Schorsing bouwvergunning op vraag van de titularis: het kan!”, Juristenkrant 8/99, 9;
• “Vordering tot schorsing kan niet na annulatieberoep”, Juristenkrant 9/99, 8;
• “Gepensioneerde ambtenaren verliezen niet elk belang”, Juristenkrant 9/99, 9;
• “Vreemdelingen onbeperkt opsluiten mag van Cassatie”, Juristenkrant 2/2000, 3;
• “Raad van State toch bevoegd voor geschillen over arbeidsovereenkomsten”, Juristenkrant 2/2000, 10;
• “Zelfs niet-eigenaars moeten onwettige constructie afbreken”, Juristenkrant 3/2000, 6;
• “Onteigening: uitzondering wordt de regel”, Juristenkrant 4/2000, 5;
• “Rechter moet administratieve geldboete volledig kunnen controleren”, Juristenkrant 6/2000, 4;
• “Nieuwe fiscale bevoegdheidsverdeling nader toegelicht”, Juristenkrant 6/2000, 6;
• “Berekening van planschadevergoeding: de rust hersteld”, Juristenkrant 7/2000, 8;
• “Geen gewaarborgde zondagsrust voor personeel van openbare diensten”, Juristenkrant 7/2000, 9;
• “Geen verjaring in tuchtzaken”, Juristenkrant 10/2000, 6;
• “Ambtenaren mogen nieuwe standplaats opgelegd krijgen”, Juristenkrant 12/2000, 6;
• “Kort gedingrechter bevoegd voor uitzetting vreemdelingen ?”, Juristenkrant 12/2000, 16;
• “Nieuwe regeling verval bouwvergunningen”, Juristenkrant 14/2000, 6;
• “Geen genade voor eigenaars leegstaande bedrijfsgebouwen”, Juristenkrant 16/2000, 16;
• “Vlaamse Huisvestingsmaatschappij kan geen modelstatuten opleggen”, Juristenkrant 19/2000, 6;
• “Vlaamse planbaten ontmaagd”, Juristenkrant 21/2001, 16;
• “Planschade komt niet altijd oorspronkelijke eigenaar toe”, Juristenkrant 25/2001, 4;
• “Voorlopig doek over verbrandingsoven Drogenbos”, Juristenkrant 25/2001, 5;
• “Deur blijft dicht voor Deurganckdok”, Juristenkrant 28/2001, 6;
• “Raad van State zou alle middelen moeten onderzoeken”, Juristenkrant 28/2001, 7;
• “Over herstelmaatregelen en regularisatievergunningen”, Juristenkrant 30/2001, 4;
• “Basisvaardigheden Franstalige scholen in strijd met onderwijsvrijheid”, Juristenkrant 30/2001, 5;
• “Uitgewezen vluchteling heeft recht op daadwerkelijk rechtsmiddel”, Juristenkrant 31/2001, 4;
• “Burgemeesters moeten fuiven zonder milieuvergunning verbieden”, Juristenkrant 33/2001, 1-3;
• “Requiem voor ‘stilzwijgende vergunning’”, Juristenkrant 33/2001, 6-7;
• “Uitdrukkelijke motiveringswet doorstaat bevoegdheidscontrole”, Juristenkrant 34/2001, 7;
• “Straatsburgs arrest over trage Franse administratieve rechtspraak leerrijk voor Belgische Raad van State”, Juristenkrant 37/2001, 10;
• “Ook de gewone rechter kan halt toeroepen aan koninklijk besluit”, Juristenkrant 38/2001, 1 en 6-7;
• “Preventieve stakingsvordering: afvalverbrandingsoven Sint-Niklaas moet dicht”, Ju-ristenkrant 40/2001, 10-11;
• “Invaliditeit en belastingvrijstellingen: gewone rechter bevoegd”, Juristenkrant 42/2001, 5;
• “Formele motiveringsplicht in stedenbouwaangelegenheden gespecificeerd”, Juristenkrant 42/2002, 5;
• “Gents eiland mag gesaneerd worden”, Juristenkrant 46/2002, 7;
• “Aan hakbijl Raad van State is geen ontkomen”, Juristenkrant 47/2002, 3;
• “Onwettige bouwvergunning creëert schijn van partijdigheid en belet vrije keuze van herstel”, Juristenkrant 48/2002, 5;
• “Tergend en roekeloos geding nu ook voor de Raad van State bestraft”, Juristenkrant 49/2002, 8;
• “Adviesverplichting Raad van State op de helling?”, Juristenkrant 50/2002, 7;
• “De Raad van State als psychisch therapeut”, Juristenkrant 52/2002, 16;
• “Raad van State niet noodzakelijk bevoegd voor bevelen om het grondgebied te verlaten”, Juristenkrant 53/2002, 4;
• “Tippelen kan, maar niet overal”, Juristenkrant 54/2002, 14;
• “Over hakbijlen, een onzorgvuldige griffier en een onduidelijke advocaat”, Juristenkrant 55/2002, 5;
• “Over Vlaamse Brusselaars, erepenningen en bestuurlijke willekeur”, Juristenkrant 58/2002, 6;
• “Laatste dagen van Flandria Ranche geteld?”, Juristenkrant 60/2002, 1 en 8-9;
• “Filip Dewinter niet benadeeld door verplichte verhuis Blok-congres”, Juristenkrant 64/2003, 16;
• “Raad van State beboet kennelijk onrechtmatig administratief kort geding”, Juristenkrant 67/2003, 1;
• “Drie keer begraven”, Juristenkrant 67/2003, 13;
• “Gemeente kan geen belasting heffen op kadastraal inkomen”, Juristenkrant 67/2003, 13;
• “Enkel eigenaar kan in stand houden”, Juristenkrant 70/2003, 5;
• “Brussels taalhoffelijkheidsakkoord in strijd met taalwetgeving”, Juristenkrant 71/2003, 6-7;
• “Onwettige afstand doet herstelvordering niet herleven”, Juristenkrant 71/2003, 5;
• “Geen bestraffing zonder klare taal”, Juristenkrant 72/2003, 1 en 5;
• “Arbitragehof vernietigt deeltje van regeling voor zonevreemde gebouwen”, Juristen-krant 72/2003, 8;
• “Raad van State buigt zich over motorcrossers en modelvliegtuigjes”, Juristenkrant 75/2003, 6;

3. Lezingen
• Voordracht (1 uur) over het Bodemsaneringsdecreet te Veurne op vrijdag 23 februari 1996, organisatie Kluwer Opleidingen.
• Uiteenzetting (1 uur) over het Duinendecreet op maandag 24 februari 1997, op maandag 19 april 1999, op maandag 10 januari 2000, op maandag 15 april 2002, op maandag 24 maart 2003, op maandag 13 oktober 2003 en op maandag 21 februari 2005 in het raam van de permanente vormingscursus Vastgoedrecht voor de vastgoedpraktijk, georganiseerd door het Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen (K.U.L.A.K.).
• Uiteenzetting (1 uur) over het Bodemsaneringsdecreet op maandag 3 maart 1997 in het raam van de permanente vormingscursus Vastgoedrecht voor de vastgoedpraktijk, georganiseerd door het Postuniversitair Centrum West-Vlaanderen (K.U.L.A.K.).
• Uiteenzetting omtrent bouw- en verkavelingsvergunningen (2 x 3 uur) op donderdag 6 en donderdag 13 maart 1997 in het raam van de postacademische opleiding betreffende de wetgeving inzake Ruimtelijke Planning, Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, georganiseerd door H.I.V.A.-Vorming.
• Uiteenzetting omtrent bouw- en verkavelingsvergunningen (4 x 3 uur) op woensdag 19 en woensdag 26 november 1997 in het raam van de postacademische opleiding betreffende de wetgeving inzake Ruimtelijke Planning, Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, georganiseerd door H.I.V.A.-Vorming. Het betrof telkens een sessie van 3 uur voor niet-juristen en een sessie voor juristen.
• Voorstelling van en discussie rond het project “Burger en rechtsbescherming; modelcode beginselen van algemeen procesrecht” op het congres georganiseerd door de onderzoeksschool Ius Commune (Leuven – Maastricht – Utrecht) op 14 november 1997 in het college De Valk te Leuven.
• Uiteenzetting omtrent bouw- en verkavelingsvergunningen (7 x 3 uur) op de woensdagen 18 en 25 november 1998 en 2 december 1998 en de donderdagen 19 en 26 november en 3 en 10 december 1998 in het raam van de postacademische opleiding betreffende de wetgeving inzake Ruimtelijke Planning, Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, georganiseerd door H.I.V.A.-Vorming. Het betrof drie sessies van 3 uur voor juristen en vier sessies van drie uur voor niet-juristen.
• Uiteenzetting omtrent stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen (6 x 3 uur) op de woensdagen 20 en 27 oktober en 17 november 1999 in het raam van de postacade-mische opleiding betreffende de wetgeving inzake Ruimtelijke Planning, Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, georganiseerd door H.I.V.A.-Vorming. Het betrof drie sessies van 3 uur voor juristen en drie sessies van drie uur voor niet-juristen;
• Uiteenzetting van een half uur over de nieuwe bepalingen in het Vlaams Decreet Ruimtelijke Ordening met betrekking tot stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen op dinsdag 5 oktober 1999 en vrijdag 26 november 1999 op een studiedag georganiseerd door Die Keure te Antwerpen (UA).
• Uiteenzetting van een uur over de recente wijzigingen inzake bouw- en verkavelingsvergunningen in het raam van de studiecyclus “Ruimtelijke Ordening: recente wetgeving” geor-ganiseerd door het Post-Universitair Centrum West-Vlaanderen, op dinsdag 8 februari 2000.
• Uiteenzetting van twee uur over het Vlaams Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999, in het bijzonder over het nieuwe vergunningenregime, de planschade en planbaten en het stelsel van handhaving, in het raam van het Hiva-programma “permanente vorming Milieucoördinator 2000”, op vrijdag 7 april 2000.
• Uiteenzetting omtrent stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen van telkens 3 uur op woensdag 25 oktober, dinsdag 7 november en woensdag 15 november 2000 in het raam van de postacademische opleiding Ruimtelijke Ordening georganiseerd door het Instituut voor Milieu- en Energierecht van de K.U.Leuven.
• Uiteenzetting van 1 uur rond het thema “naar de gewone rechter of naar de Raad van State ?” (omtrent de verdeling van rechtsmacht tussen de gewone rechter en de Raad van State inzake bestuursgeschillen), in een activiteit van de Themis school voor post-academische, juridische vorming, opleidingsonderdeel gerechtelijk privaatrecht. De lezing werd op vier verschillende plaatsen gehouden, meer bepaald te Leuven, Kortrijk, Brussel en Diepenbeek, op resp. 8, 13, 23 en 28 november 2000.
• Uiteenzetting van drie uren over rechtsbescherming tegen de overheid in de opleiding “overheid en economische activiteit: recht en beleid”, georganiseerd door het instituut voor de overheid van de K.U.Leuven op donderdag 15 februari 2001, donderdag 16 mei 2002 en donderdag 20 februari 2003.
• Uiteenzetting van twee uur over het Vlaams Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999, in het bijzonder over het nieuwe vergunningenregime en de stedenbouwkundige attesten, in de opleiding voor ombudsmannen op woensdag 21 maart 2001 te Brussel.
• Uiteenzetting van twee uur over het Vlaams Decreet Ruimtelijke Ordening van 18 mei 1999, in het bijzonder over het nieuwe vergunningenregime, in het raam van de opleiding “management voor de openbare besturen” georganiseerd aan het Limburgs Universitair Centrum op donderdag 22 maart 2001;
• Uiteenzetting over de problematiek van de koppeling van stedenbouwkundige en milieu-vergunning in het raam van een vormingsavond georganiseerd door de Commissie voor Permanente Vorming van de Balie van Brugge op 24 oktober 2001;
• Uiteenzetting omtrent de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunning in de Vlaamse wetgeving op een seminarie ingericht door I.F.E. Benelux (International Faculty for Exe-cutives Benelux) op 31 januari 2002;
• Uiteenzetting omtrent de rechtshandhaving door het Arbitragehof en de Raad van State naar aanleiding van de uitoefening van hun vernietigingsbevoegdheid, op het congres van de Vlaamse Juristenvereniging rond het thema rechtshandhaving door sancties in het recht op 26 april 2002 te Antwerpen. Patricia POPELIER behandelde in het bijzonder het Arbitragehof. Ikzelf ging dieper in op de vernietiging van bestuurshandelingen door de Raad van State.
• Uiteenzetting over recente ontwikkelingen en knelpunten in de ruimtelijke ordening op de vijfjaarlijkse studiedagen “recente evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw” georganiseerd door de uitgeverij Die Keure en de redactie van het tijdschrift T.R.O.S. op 23 oktober 2002 (Gent) en 6 november 2002 (Antwerpen);
• Uiteenzetting over de dwangsom voor de Raad van State in de cyclus “Willy DELVA), op 6 februari 2003 in Gent en op 11 februari 2003 in Antwerpen;
• Uiteenzetting over het belang en de hoedanigheid voor de Raad van State in de cyclus “Willy DELVA”, op 18 maart 2003 in Antwerpen en op 20 maart 2003 in Gent;
• Uiteenzetting van een half uur over recente wetgeving en capita selecta inzake administratief recht en ruimtelijke ordening, in het bijzonder stedenbouwkundige vergunningen, incl. de nieuwe regeling inzake de strafbaarheid van het stedenbouwkundig instandhoudingsmisdrijf (decr. Vl. Gew. 4 juni 2003), op een studienamiddag georganiseerd door de Koninklijke Federatie van Notarissen op 19 juni 2003 te Brussel;
• Uiteenzetting van een uur over de Belgische staatshervorming voor een groep rechtsstudenten van de universiteit Groningen op 8 maart 2003 te Leuven;
• Uiteenzetting van 40 minuten over recente wijzigingen en evoluties met betrekking tot het administratief contentieux voor de Raad van State, in het raam van de Themis-cyclus gerechtelijk recht, op woensdag 5 november 2003 te Leuven, maandag 17 november 2003 te Kortrijk, vrijdag 21 november 2003 te Brussel en dinsdag 25 november 2003 te Diepenbeek;
• Uiteenzetting van twee uur omtrent hoe onderzoek doen naar Belgisch recht in het raam van de promovendi-opleiding binnen de Ius Commune onderzoeksschool op 15 januari 2004, 20 januari 2005 en 18 januari 2006;
• Uiteenzetting over stedenbouwkundige vergunningen op de studiedagen, georganiseerd door Die Keure in samenwerking met de redactie van het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (T.R.O.S.) op woensdag 21 april 2004 en woensdag 6 mei 2004;
• Uiteenzetting over de gewone procedure in administratief kort geding op de studiedag georganiseerd door de vakgroep Publiekrecht van de Vrije Universiteit Brussel op donderdag 29 april 2004;
• Uiteenzetting van 2 uur over stedenbouwkundige vergunningen in het raam van een beroepsopleiding voor architecten georganiseerd door de Vlaamse architectenorganisatie NAV vzw op maandag 18 oktober 2004 te Gent;
• Uiteenzetting rond bemiddeling in het publiekrecht tijdens het jaarlijks congres van de onderzoeksschool ius commune op 25 en 26 november 2004 in Leuven. De uiteenzetting werd gehouden in de werkgroep “procesrecht”, die is samengekomen op donderdag 25 november 2004.
• Uiteenzetting van 40 minuten omtrent recente ontwikkelingen in het stedenbouwstrafrecht in het raam van de Themis-cyclus administratief recht, op woensdag 1 december 2004 te Leu-ven, maandag 6 december 2004 te Kortrijk, vrijdag 21 januari 2005 te Brussel en dinsdag 25 januari 2005 te Diepenbeek.
• Uiteenzetting van 2 uur omtrent wetenschappelijk onderzoek en academisch schrijven, met accenten vanuit het Publiekrecht, in het raam van de doctorandi-opleiding aan de rechtsfa-culteit van de K.U.Leuven. De lezing is doorgegaan op maandag 24 januari 2005 en op maandag 30 januari 2006;
• Uiteenzetting van 1 uur omtrent het vernietigingsberoep voor het Arbitragehof (bevoegd-heid en enkele aspecten van de procedure), in het raam van de lezingencyclus “Proces versus proces” georganiseerd door de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent. De lezing ging door op donderdagavond 28 april 2005 te Gent, Vormingscentrum Guislain.
• Uiteenzetting van 1,5 uur omtrent het de bevoegdheid van en de procedure voor het Arbitragehof, in het raam van de lezingencyclus permanente vorming voor de Balie, georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge en de U.P.V. V.U.B. afdeling West-Vlaanderen. De lezing ging door op vrijdagmiddag 29 april 2005 te Brugge.
• Uiteenzetting van 1,5 uur omtrent de stedenbouwkundige vergunningen (vergunningsplicht en vervalregeling) op een opleidingsvoormiddag georganiseerd door VIVO (Vlaams Instituut Vastgoedopleiding). De voormiddag ging door op donderdag 29 juni 2006 te Haasrode.
• Uiteenzetting van 1 uur over de doorwerking van de rechtspraak van het Arbitragehof in het ruimtelijkeordeningsrecht, specifiek in het recht met betrekking tot de stedenbouw-kundige vergunningen op een studiedag georganiseerd door het Genootschap Advocaten Publiekrecht en het Instituut voor Administratief Recht van de K.U.Leuven naar aanleiding van de tiende verjaardag van het overlijden van prof. dr. L.P. SUETENS. De studiedag ging door aan de K.U.Leuven op 6 september 2006.
• Uiteenzetting van 40 minuten over recente wijzigingen en evoluties met betrekking tot het administratief contentieux voor de Raad van State, en in concreto met betrekking tot de hervorming van de Raad van State bij wet van 25 september 2006 in het raam van de Themis-cyclus gerechtelijk recht, op woensdag 25 oktober 2006 te Leuven, maandag 6 november 2006 te Kortrijk, vrijdag 17 november 2006 te Brussel en dinsdag 21 november 2006 te Diepenbeek.
• Uiteenzetting van 45 minuten over de hervorming van de Raad van State, en in het bijzonder de wijzigingen in de procedure van de Raad van State die relevant zijn voor het vreemdelingencontentieux, op een studiedag rond het vernieuwde vreemdelingenrecht. Ik gaf de lezing op woensdag 7 februari 2007.
• Lezing van 45 minuten omtrent het begrip “bestuur/bestuursinstelling” en de toepassing ervan in de wetgeving op de openbaarheid van bestuur, de formele motiveringsplicht, het klachtrecht en de ombudsdienst, op een besloten colloquium over het privaat initiatief als bestuursinstantie. Het colloquium is doorgegaan op donderdag 29 maart 2007 in het Vlaams Parlement.
Het werd georganiseerd door mevr. Beatrijs Pletinck (VSKO), collega Johan Put en mezelf.
• Lezing van één uur omtrent de hervorming van de Raad van State, en in het bijzonder de wijzigingen in de procedure van de Raad van State die relevant zijn voor het vreemdelin-gencontentieux, op de slotsessie van de leerstoel migratie- en migrantenrecht 2007. Deze slotsessie ging door op 8 mei 2007 aan de U. Antwerpen.
• Lezing van twee uur omtrent de hervorming van de Raad van State in het raam van een vormingsactiviteit voor advocaten, georganiseerd door de Vlaamse Conferentie bij de balie te Antwerpen. De lezing ging door op 9 mei 2007 te Antwerpen.
• Lezing van anderhalf uur omtrent de cassatieprocedure voor de Raad van State in het raam van een interne vormingsactiviteit georganiseerd door het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 14 september 2007.
• Lezing van een uur over het kort geding en de respectieve bevoegdheden van de gewone rechter en de Raad van State in het raam van een vormingsactiviteit voor magistraten georganiseerd door de FOD Justitie op 2 oktober 2007;
• Uiteenzetting van 40 minuten over de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in het raam van de Themis-cyclus administratief recht, op woensdag 5 december 2007 te Leuven, maandag 10 december 2007 te Kortrijk, donderdag 17 januari 2008 te Brussel, en dinsdag 22 januari 2008 te Diepenbeek.
• Uiteenzetting van 1 uur over de procedure voor het Grondwettelijk Hof op het “Congres van de Advocaat”, op woensdag 21 augustus 2008 te Affligem. Het congres werd georganiseerd door Kluwer Opleidingen.
• Uiteenzetting van 1 uur over class actions in België, op een internationale studienamiddag georganiseerd door Eurojuris op 6 februari 2009;
• Uiteenzetting van 40 minuten over artikel 159 Gw. (algemeen overzicht en kritische bedenkingen) op de jaarlijkse studiedag georganiseerd door het Genootschap Advocaten Publiekrecht op 26 maart 2009.
• Uiteenzetting van 40 minuten over de recente wijzigingen in de wetgeving op de ruimtelijke ordening, specifiek w.b. de vergunningverlening betreft, op de studiedag georganiseerd door de redactie van TROS op 18 mei 2009.
• Uiteenzetting van 40 minuten over de rechtsbescherming van onderwijzend personeel in het raam van tucht en evaluatie, op een studiedag georganiseerd door mezelf en mevr. Beatrijs Pletinck (VSKO) in samenwerking met die Keure, op 3 december 2009.
• Uiteenzetting van 75 minuten over de Raad voor vergunningsbetwistingen op een studienamiddag georganiseerd door de redactie van Tros rond de vergunningen in ruimtelijke ordening, op 18 maart 2010.
• Uiteenzetting van een half uur over het examencontentieux in het hoger onderwijs (met in het bijzonder de problematiek van de devolutieve werking van het intern beroep) op een besloten colloquium van het ICOR (interuniversitair centrum voor onderwijsrecht), op 5 mei 2010.
• Uiteenzetting van anderhalf uur over rechtsbescherming in het onderwijs, in het bijzonder in de verhouding tussen leerlingen/studenten en de onderwijsinstelling, op een studie-avond georganiseerd door het PUC West-Vlaanderen te Kortrijk op 17 mei 2010.
• Uiteenzetting van een uur over de Raad voor vergunningsbetwistingen op een studienamiddag georganiseerd door de VZW Traject op 3 mei 2011 te Hasselt.
• Uiteenzetting van anderhalf uur rond actualia inzake handhaving in het ruimtelijkeordeningsrecht, op een studienamiddag/workshop georganiseerd door het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de rechten te Antwerpen op 13 mei 2011;
• Lezing van een half uur over de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen op een studiedag over administratieve rechtscolleges, georganiseerd door mezelf en mr. Peter Luypaers onder de vlag van het GAP (Genootschap Advocaten Publiekrecht VZW) te Brussel op 30 november 2012;
• Lezing van 35 minuten over de ontwerpen tot hervorming van de Raad van State op een studieavond georganiseerd door Gandaius permanente vorming (Gent Legal Briefings) op 21 november 2013;
• Lezing van een uur en een kwart over tucht en evaluatie in het personeelsbeleid van het leerplichtonderwijs op een studiedag georganiseerd door Studiepolis te Gent op 6 de-cember 2013;
• Lezing van een half uur over de dwangsom voor de Raad van State op een studiedag rond de hervorming van de Raad van State georganiseerd door de VUB op 6 december 201.3;
• Lezing van veertig minuten over volle rechtsmacht, substitutie, injunctie en schadevergoeding voor de Raad van State op een studieavond “actualia publiek procesrecht” georganiseerd door mezelf, prof. Peter Schollen, en dr. Stijn Verbist te Gent op 24 april 2014. Diezelfde studiedag werd ook nog eens gehouden te Hasselt op 22 mei 2014.
• Lezing van een half uur over de rechtsplegingsvergoeding in het publiek procesrecht, in het raam van de studiecyclus Willy Delva rond procesrecht. Deze lezing werd gehouden te Gent op 2 april 2015 en te Antwerpen op 27 april 2015
• Lezing van drie kwartier over nieuwe rechtsinstrumenten voor de Raad van State, in het raam van de studiecyclus Willy Delva rond rechtsbescherming in het publiekrecht, te Gent op 24 maart 2016.
• Lezing van een uur over integraal rechtsherstel door de annulatierechter op de openingszitting van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges op 10 november 2016.
• Lezing rond examen- en tuchtcontentieux in het secundair onderwijs voor de contactgroep van directeurs (codi) van het Nederlandstalig katholiek onderwijs in Brussel Hoofdstad, op 30 mei 2017. Duur: twee en een half uur, inclusief vraagstelling (ongeveer een half uur).
• Uiteenzetting rond de invloed van familierechtelijke problemen op examen- en deliberatiebeslissingen in het secundair onderwijs op een studiedag georganiseerd rond het Icor rond de wisselwerking tussen familierecht en onderwijsrecht te Hasselt op 14 september 2017.
• Lezing over André Mast op het congres “Tweehonderd jaar rechtsfaculteiten Gent en Luik” te Gent op 20 september 2017