Selecteer een pagina

Materies

L&P ADVOCATEN biedt haar cliënten een uitgebreid dienstenpakket aan, gaande van adviesverlening en bemiddeling, over belangenverdediging in de pre-contractuele fase tot rechtsbijstand in conflictsituaties.

L&P ADVOCATEN behandelt zowel generalistische materies, als meer gespecialiseerde materies, gesitueerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, het staats- en administratief recht, het strafrecht, het stedenbouwrecht, het handels- en vennootschapsrecht, het arbeids- en socialezekerheidrecht, het personen- en familierecht, het goederenrecht en het contractenrecht.

De kwaliteit van de dienstverlening waar L&P ADVOCATEN garant voor staat, is het gevolg van de specialisatie én de ervaring van het kantoor en haar advocaten. Het kantoor ijvert bij de behandeling van ieder dossier voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt en een transparante dossierbehandeling en -opvolging.

Het kantoor wordt ook regelmatig aangesteld in dossiers voor collectieve schuldenregeling evenals als curator in faillissementen.

Aansprakelijkheids recht
 • verkeersrecht
 • medische aansprakelijkheid
 • letselschade
 • productaansprakelijkheid
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • verzekeringsrecht
Handelsrecht
 • invordering onbetaalde facturen
 • advies en opstellen factuurvoorwaarden
 • advies en opstellen handelscontracten (handelsagentuur, concessie, franchising, commissiecontracten, makelaarscontracten,…)
 • overdracht handelszaak
 • waardepapieren (cheques, wisselbrieven,…)
 • handelspraktijken en consumentenbescherming (oneerlijke handelspraktijken, oneerlijke reclame, verkoop op afstand, onrechtmatige bedingen, vordering tot staking,…)
 • faillissementen, akkoorden
 • vervoer, reizen, toerisme
 • vennootschappen, VZW’s en stichtingen
Strafrecht
 • strafrechtelijke verdediging Politierechtbanken
 • strafrechtelijke verdediging Correctionele rechtbanken
 • vrijheidsberoving
Administratief recht
 • staatsrecht
 • algemene vraagstukken van publiek recht
 • procedures en geschillen met de overheid
 • ambtenarenrecht – overheidspersoneel
 • milieurecht
 • onderwijs
 • onteigeningen
 • overheidsopdrachten
 • ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • natuurbehoud
 • monumenten en landschappen
 • lokale belastingen
 • lokale besturen, incl. OCMW
 • openbaar domein
 • overheidsaansprakelijkheid
Personenrecht
 • naamsverandering
 • afstamming
 • erkenning
 • adoptie
 • verdediging minderjarigen
 • bijstand geesteszieken
Vastgoedrecht
 • verkoop van onroerende goederen
 • bouwrecht, aannemingsrecht
 • appartementsmede-eigendom
 • stedenbouw en ruimtelijke ordening
 • woninghuur, handelshuur en landpacht
 • onteigeningen
 • bodemsanering
 • erfdienstbaarheden, uitwegen
 • erfpacht, opstal
 • leegstand(taksen), verkrotting(staksen)
 • pacht
Familierecht
 • erfrecht
 • huwelijk, schijnhuwelijk
 • huwelijkscontracten
 • dringende voorlopige maatregelen
 • echtscheidingen (gerechtelijk of met onderlinge toestemming)
 • (beëindiging) feitelijke samenwoning
 • (beëindiging) wettelijke samenwoning
 • omgangsrecht
 • onderhoudsgeld
 • schenkingen
 • nalatenschappen en erfregelingen
Vennootschapsrecht
 • oprichting vennootschappen
 • ontbinding en vereffening vennootschappen
 • overdracht van aandelen
 • conflicten tussen vennoten