Selecteer een pagina

Nieuws

Hannelore CAPPELLE nieuwe partner bij L&P ADVOCATEN

28 augustus 2020

“Vanaf 1 september 2020 verwelkomt het kantoor L&P ADVOCATEN Hannelore CAPPELLE als nieuwe partner. Na het overlijden van de stichter van het kantoor, Meester Antoon LUST, was het kantoor op zoek naar een nieuwe partner, die nu werd gevonden in deze bekwame medewerker.

Hannelore CAPPELLE is advocaat aan de balie te Brugge sinds 2002 (sinds 2018 balie West-Vlaanderen) en is sinds 1 juli 2005 actief binnen L&P ADVOCATEN, toen nog LUST & PARTNERS.

Binnen het kantoor legt zij zich hoofdzakelijk toe op het personen- en familierecht alsook op het familiaal vermogensrecht.

Het kantoor L&P ADVOCATEN en alle medewerkers willen haar alvast feliciteren met haar partnerschap en wensen haar veel succes toe.”

JE GSM VASTHOUDEN IN DE WAGEN IS ALTIJD STRAFBAAR (OOK ALS JE GSM AFSTAAT)

27 januari 2020

“Artikel 8.4 Wegverkeersreglement bepaalt dat behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, de bestuurder geen gebruik mag maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.

In een arrest van 14 januari 2020 zegt het Hof van Cassatie dat het openbaar ministerie niet hoeft te bewijzen dat de bestuurder het toestel ook effectief gebruikt heeft om te bellen of te sms’en, om hem een boete te kunnen opleggen.

Volgens het Hof van Cassatie mag het woord ‘gebruik’ ruim geïnterpreteerd worden. In het arrest van 14 januari 2020 staat: ‘In zijn normale betekenis houdt dit in dat het gebruik niet wordt beperkt tot een welomschreven handeling zoals bellen of sms’en en dat het in de hand houden door de bestuurder van een draagbaar telefoontoestel tijdens het rijden impliceert dat het toestel wordt gebruikt.’

Je gsm gewoon in de hand hebben volstaat dus.”

TABAKVERBOD MINDERJARIGEN NU OOK IN AUTOMATEN

21 januari 2020

“De Wet op de Voedingsmiddelen van 12 juli 2019 stelt dat de verdeling van tabaksproducten via automatische distributieapparaten alleen is toegestaan wanneer voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden: de automatische distributieapparaten

  • moeten vergrendeld zijn
  • mogen enkel ontgrendeld en geactiveerd worden door en voor personen van 18 jaar of ouder
  • worden geplaatst in gesloten ruimten, toegankelijk voor consumenten, waar de tabaksproducten tegelijk op traditionele manier in de handel worden gebracht.

De persoon die verantwoordelijk is voor de plaats waar de automaat zich bevindt, is ook meteen verantwoordelijk voor de ontgrendeling of het geven van de middelen om de apparaten te ontgrendelen en kan administratief beboet worden in geval van inbreuken.

(Wet van 12 juli 2019 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen, BS 8 augustus 2019)”

CODEXTREIN OPNIEUW TOT STILSTAND GEBRACHT

26 november 2019

“Het Grondwettelijk Hof heeft op 14 november 2019 opnieuw een onderdeel van de VCRO vernietigd.

Ditmaal werd het artikel 4.4.24 van de VCRO geviseerd.

Het beroep is in wezen gericht tegen de versoepeling, voor tuincentra gelegen in agrarisch gebied, van de toegang tot het instrument van het planologisch attest. Een planologisch attest vermeldt of een bestaand zonevreemd bedrijf al dan niet behouden kan blijven op de plaats waar het is gevestigd. Bij behoud vermeldt het planologisch attest welke ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden er op korte en op lange termijn zijn. Een eigenaar van een zonevreemd bedrijf krijgt hierdoor een mogelijkheid om de overheid te verplichten zich uit te spreken over eventuele wijzigingen van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg. Krachtens artikel 4.4.24 VCRO moet het betrokken bedrijf hoofdzakelijk vergund of vergund geacht zijn voor wat zowel de constructies als de functie betreft.

De uitzondering voor zonevreemde tuincentra in agrarisch gebied, in vergelijking met andere zonevreemde bedrijven, is gebaseerd op drie overwegingen : het historisch gegroeid karakter van de zonevreemde activiteiten, de moeilijkheden om de betrokken tuincentra te herlokaliseren, en de inpasbaarheid van hun activiteiten in de agrarische context.

Krachtens de bestreden bepaling is vereist dat de wijziging van de hoofdfunctie land- en tuinbouw in detailhandel uiterlijk op 1 mei 2000 heeft plaatsgevonden. De vaststelling dat een bedrijf reeds bijna 20 jaar onvergunde en onvergunbare activiteiten uitoefent, is geen pertinent criterium om dergelijke bedrijven een vereenvoudigde toegang te verlenen tot het instrument van het planologisch attest. Het historisch gegroeid karakter van de zonevreemde tuincentra verantwoordt bijgevolg het verschil in behandeling met andere zonevreemde bedrijven niet, aldus het Hof.

Het is voor het Hof bovendien niet aangetoond dat zonevreemde tuincentra moeilijker te herlokaliseren zouden zijn dan andere zonevreemde bedrijven.”

GEADOPTEERDEN KRIJGEN VOORTAAN TOEGANG TOT DE GEGEVENS VAN HUN HERKOMST

22 oktober 2019

“Het koninklijk besluit van 29 september 2019 wijzigt het koninklijk besluit van 23 april 2017 betreffende de verzameling, de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde.Dit past in het kader van de uitvoering van de wet van 18 juni 2018.

Artikel 368-6 van het Burgerlijk Wetboek, dat het invoegt, creëert de verplichting om de gegevens te bewaren en er toegang toe te verlenen, zodat de geadopteerde de mogelijkheid wordt geboden zijn herkomst te achterhalen.

Dit besluit voert deze verplichting uit: de originelen van de documenten vereist voor de erkenning in België van de buitenlandse beslissingen worden aan de adoptanten teruggegeven na de erkenning van de buitenlandse beslissing door de federale centrale autoriteit (nieuw artikel 4/1).

Dit koninklijk besluit werd op 16 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het treedt in werking op 26 oktober 2019.”

COOKIES : ENKEL MITS ACTIEVE TOESTEMMING VAN DE INTERNETGEBRUIKER

3 oktober 2019

“Voor het plaatsen van cookies is de actieve toestemming van de internetgebruikers vereist.  Een standaard aangevinkt selectievakje is dus onvoldoende.

In zijn arrest van 1 oktober 2019 oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de toestemming van de gebruiker van een website voor het plaatsen en raadplegen van cookies op zijn apparatuur, niet rechtsgeldig is verleend wanneer hiertoe gebruik is gemaakt van een standaard aangevinkt selectievakje dat deze gebruiker moet uitvinken indien hij weigert zijn toestemming te verlenen.

Het is hierbij niet van belang of de informatie die is opgeslagen op de apparatuur van de gebruiker of daaruit is opgevraagd, al dan niet bestaat in persoonsgegevens. Het Unierecht beoogt de gebruiker namelijk te beschermen tegen iedere inmenging in zijn privéleven en met name tegen het risico dat verborgen identificatoren en andere soortgelijke software zonder zijn medeweten zijn apparatuur binnenkomen.

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website : www.curia.europa.eu.”

NIEUWE VERPLICHTING VOOR DE WERKGEVER

2 oktober 2019

 “De werkgever is voortaan verplicht de overeenkomst over de mobiliteitsvergoeding of het mobiliteitsbudget bij te houden. De overeenkomst wordt bijgehouden op de plaats waar de werknemer is tewerkgesteld en de werkgever maakt een afschrift ervan over aan de werknemer, uiterlijk op het ogenblik waarop de overeenkomst in werking treedt (KB van 17 juli 2019 tot wijziging van het KB van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten (BS 29 juli 2019).”

ER ZIJN GEEN BUURTWEGEN MEER IN VLAANDEREN

26 september 2019

“Op 1 september 2019 is het decreet van 3 mei 2019 “houdende de gemeentewegen” in werking getreden. Daarmee is de oude Buurtwegenwet van 10 april 1841, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014, opgeheven. Er zijn voortaan in Vlaanderen geen buurtwegen meer.

Het decreet bepaalt dat alle gemeentelijke wegen en buurtwegen “in de zin van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen” die bestaan op 1 september 2019 voor de toepassing van het decreet geacht worden gemeentewegen te zijn.”

GEDOOGBELEID UBO-REGISTRATIE TOT 31 DECEMBER 2019

25 september 2019

“De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties opleggen. De minister van Financiën besliste eerder om de aanvankelijke termijn (tot 31 maart) met zes maanden te verlengen tot 30 september. Toch stelt de administratie vast dat ondanks deze verlenging en haar sensibiliseringscampagne veel vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen hun registratieplicht nog niet vervulden.

De FOD Financiën is zich welbewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt. Daarom zal de administratie tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties in het UBO-register. Op 31 december 2019 moet volgens de omgezette Europese regelgeving iedereen geregistreerd zijn en loopt dat gedoogbeleid onherroepelijk af.”

NIEUWE BEWIJSREGELS IN BURGERLIJK RECHT VANAF 1 NOVEMBER 2020

15 september 2019

“Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. De nieuwe bewijsregels komen in Boek 8 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Het bewijsrecht wordt aangepast, verduidelijkt en beter gedefinieerd en speelt in op de technologische evoluties. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de uitbreiding van het vrij bewijsstelsel (waar het bewijs geleverd kan worden op om het even welke manier). Het plafond van € 375,- wordt verhoogd naar € 3.500,-. Een schriftelijke overeenkomst is niet meer nodig. Sms’en, e-mails, getuigen, vermoedens, … kunnen als bewijs worden aangewend onder die grens van € 3.500,- (Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat wetboek, BS 14 mei 2019).”

Zomerstage bij L&p advocaten

1 september 2019

“Deze maand loopt Antonin Lambrecht zomerstage bij L&P ADVOCATEN. Antonin Lambrecht is masterstudent Rechten aan de Universiteit Gent en snuift deze maand de sfeer op bij L&P ADVOCATEN. Hij woont met onze advocaten zittingen bij op de rechtbanken, volgt met hen gerechtelijke expertises, schuift met hen aan bij consultaties, … om zo de advocatuur van binnenuit te leren kennen. Sinds 2003 is Antonin Lambrecht al de zeventiende zomerstagiair bij L&P ADVOCATEN.”