Selecteer een pagina

Nieuws

COOKIES : ENKEL MITS ACTIEVE TOESTEMMING VAN DE INTERNETGEBRUIKER

3 oktober 2019

“Voor het plaatsen van cookies is de actieve toestemming van de internetgebruikers vereist.  Een standaard aangevinkt selectievakje is dus onvoldoende.

In zijn arrest van 1 oktober 2019 oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de toestemming van de gebruiker van een website voor het plaatsen en raadplegen van cookies op zijn apparatuur, niet rechtsgeldig is verleend wanneer hiertoe gebruik is gemaakt van een standaard aangevinkt selectievakje dat deze gebruiker moet uitvinken indien hij weigert zijn toestemming te verlenen.

Het is hierbij niet van belang of de informatie die is opgeslagen op de apparatuur van de gebruiker of daaruit is opgevraagd, al dan niet bestaat in persoonsgegevens. Het Unierecht beoogt de gebruiker namelijk te beschermen tegen iedere inmenging in zijn privéleven en met name tegen het risico dat verborgen identificatoren en andere soortgelijke software zonder zijn medeweten zijn apparatuur binnenkomen.

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website : www.curia.europa.eu.”

NIEUWE VERPLICHTING VOOR DE WERKGEVER

2 oktober 2019

 “De werkgever is voortaan verplicht de overeenkomst over de mobiliteitsvergoeding of het mobiliteitsbudget bij te houden. De overeenkomst wordt bijgehouden op de plaats waar de werknemer is tewerkgesteld en de werkgever maakt een afschrift ervan over aan de werknemer, uiterlijk op het ogenblik waarop de overeenkomst in werking treedt (KB van 17 juli 2019 tot wijziging van het KB van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten (BS 29 juli 2019).”

L&P ADVOCATEN ZOEKT EEN VIERDE ADMINISTRATIEVE BEDIENDE

27 september 2019

“L&P ADVOCATEN zoekt een vierde administratieve bediende om haar secretariaatsteam aan te vullen.  Heb je interesse in deze vacature ?  Solliciteer en zend je CV vergezeld van een motivatiebrief naar mail@l-p.be

ER ZIJN GEEN BUURTWEGEN MEER IN VLAANDEREN

26 september 2019

“Op 1 september 2019 is het decreet van 3 mei 2019 “houdende de gemeentewegen” in werking getreden. Daarmee is de oude Buurtwegenwet van 10 april 1841, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014, opgeheven. Er zijn voortaan in Vlaanderen geen buurtwegen meer.

Het decreet bepaalt dat alle gemeentelijke wegen en buurtwegen “in de zin van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen” die bestaan op 1 september 2019 voor de toepassing van het decreet geacht worden gemeentewegen te zijn.”

GEDOOGBELEID UBO-REGISTRATIE TOT 31 DECEMBER 2019

25 september 2019

“De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties opleggen. De minister van Financiën besliste eerder om de aanvankelijke termijn (tot 31 maart) met zes maanden te verlengen tot 30 september. Toch stelt de administratie vast dat ondanks deze verlenging en haar sensibiliseringscampagne veel vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen hun registratieplicht nog niet vervulden.

De FOD Financiën is zich welbewust van de administratieve uitdaging die de nieuwe UBO-registratie met zich meebrengt. Daarom zal de administratie tijdens de gedoogperiode tolerant zijn bij foutieve of onvolledige registraties in het UBO-register. Op 31 december 2019 moet volgens de omgezette Europese regelgeving iedereen geregistreerd zijn en loopt dat gedoogbeleid onherroepelijk af.”

NIEUWE BEWIJSREGELS IN BURGERLIJK RECHT VANAF 1 NOVEMBER 2020

15 september 2019

“Op 1 november 2020 verandert ons burgerlijk bewijsrecht. De nieuwe bewijsregels komen in Boek 8 van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Het bewijsrecht wordt aangepast, verduidelijkt en beter gedefinieerd en speelt in op de technologische evoluties. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de uitbreiding van het vrij bewijsstelsel (waar het bewijs geleverd kan worden op om het even welke manier). Het plafond van € 375,- wordt verhoogd naar € 3.500,-. Een schriftelijke overeenkomst is niet meer nodig. Sms’en, e-mails, getuigen, vermoedens, … kunnen als bewijs worden aangewend onder die grens van € 3.500,- (Wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat wetboek, BS 14 mei 2019).”

Zomerstage bij L&p advocaten

1 september 2019

“Deze maand loopt Antonin Lambrecht zomerstage bij L&P ADVOCATEN. Antonin Lambrecht is masterstudent Rechten aan de Universiteit Gent en snuift deze maand de sfeer op bij L&P ADVOCATEN. Hij woont met onze advocaten zittingen bij op de rechtbanken, volgt met hen gerechtelijke expertises, schuift met hen aan bij consultaties, … om zo de advocatuur van binnenuit te leren kennen. Sinds 2003 is Antonin Lambrecht al de zeventiende zomerstagiair bij L&P ADVOCATEN.”