Selecteer een pagina

Wettelijke Info

1. Aansluiting bij beroepsorganisatie
De advocaten van L&P Advocaten, LUST en Partners zijn allen advocaat, ingeschreven aan Balie West-Vlaanderen.

2. Samenwerkingsvorm
Het advocatenkantoor L&P Advocaten, LUST en Partners is georganiseerd onder de vorm van een maatschap, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. De maatschap advocaten Lust & Partners is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0543.338.174.

3. Beroepsaansprakelijkheid
De advocaten van L&P Advocaten, LUST en Partners zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid in eerste rang verzekerd via een collectieve polis afgesloten door Balie West-Vlaanderen bij de N.V. naar Nederlands recht AMLIN EUROPE, met maatschappelijke zetel te 1181 LD Amstelveen, Van Heuven Goedhartlaan 939, met hoofdvestiging van het Belgische bijhuis te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 37, met ondernemingsnummer 0416.056.358. In deze polis wordt een dekking voorzien van 2.500.000 euro per schadegeval. Tevens is het kantoor in tweede rang verzekerd via een collectieve polis afgesloten door Balie West-Vlaanderen bij N.V. AG INSURANCE, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53, met ondernemingsnummer 0404.494.849. In deze polis is een aanvullende dekking voorzien van 2.500.000 euro. Beide polissen verlenen dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. De aansprakelijkheid van L&P Advocaten, LUST en Partners is beperkt tot deze verzekerde bedragen.

4. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting
De advocaten van L&P Advocaten, LUST en Partners zijn onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Het arbitragereglement ter beslechting van ereloonbetwistingen van de balie Brugge van 8 mei 2001, gewijzigd op 8 maart 2005 en de Codex van de balie Brugge van 20 maart 2007. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.advocaat.be > wat bij problemen met uw advocaat?. De advocaten van L&P Advocaten, LUST en Partners zijn niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de Orde van Vlaamse balies en de reglementen van hun balie.

5. Informatieaanvragen en klachtenbehandeling
Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u de advocaten van L&P Advocaten, LUST en Partners bereiken via het contactformulier onder CONTACT op de website www.L-P.be.

6. Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen
Behoudens andersluidende vermelding(en) op de individuele informatiepagina van de advocaten, maken de advocaten van L&P Advocaten, LUST en Partners geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

7. Inhoud van de website van L&P Advocaten, LUST en Partners
De gegevens op de website dienen louter informatieve doeleinden. Het consulteren van de website www.l-p.be doet dan ook geen relatie advocaat-cliënt ontstaan, noch is de verstrekte informatie als een juridisch advies te beschouwen. Hoewel gestreefd wordt naar geactualiseerde en correcte informatie en deze website regelmatig wordt bijgewerkt, dragen de advocaten van L&P Advocaten, LUST en Partners geen aansprakelijkheid voor de via deze website verstrekte gegevens, noch voor de inhoud of het bestaan van andere websites waarmee deze website hyperlinks legt.

8. Intellectuele eigendomsrechten
De advocaten van L&P Advocaten, LUST en Partners behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en de vorm van de website www.l-p.be. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de advocaten van L&P Advocaten, LUST en Partners is elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of elke andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze website, onder om het even welke vorm en met om het even welk middel, volstrekt verboden.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
De advocaten van L&P Advocaten, LUST en Partners beheren deze website vanuit België. Derhalve valt de inhoud van deze website integraal onder toepassing van de vigerende Belgische wetgeving en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd van de plaats waar het kantoor is gelegen, met name Brugge.

10. Informatieverplichting
Artikel III.1.2.4 van de Codex deontologie voor Advocaten schrijft voor:

§1 Vóór het aanvatten van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het bestaande wettelijk kader, de ingestelde interne procedure en de aard van de omtrent zijn persoon verzamelde inlichtingen en de bewaring daarvan. Hij meldt ook dat die procedure deels de medewerking van de cliënt vraagt en dat vennootschappen overeenkomstig artikel 8, §3 van de wet van 11 januari 1993 verplicht worden de gegevens van de uiteindelijke begunstigde en de eventuele actualisering ervan aan de advocaten mee te delen.

§2 Bij het begin van de samenwerking informeert de advocaat zijn potentiële cliënt over het feit dat, indien de cliënt de verwachte gegevens niet meedeelt binnen de twee weken (behoudens uitzonderlijke omstandigheden), de advocaat de zakelijke relatie niet kan aangaan en, indien hij reeds voorlopig had opgetreden, zijn verdere tussenkomst moet beëindigen.”